Voorbeeld van ‘n Brandplan op gestel deur Fanie Marx

Aksieplan tydens brand – Buffelspoort Sektor FM [MS Word formaat kliek om af te laai]

Strategiese Brandplan: Buffelspoort Sektor

NB!   Aanhangsel  “A”  vorm deel van hierdie dokument en plaas nommers, koördinate, telefoonnommers, toerusting, ens. is hierin vervat wat tydens vergaderings opgedateer word.

A. Prioriteite:

 1. 1.      Om lewens te beskerm
 2. 2.      Om geboue en strukture te beskerm
 3. 3.      Om ons natuur te beskerm

B. Betrokkenes:

            Alle grondeienaars, huurders, lodges wat in die Sektor Gebied se grense val soos aangedui op die Sektor kaart.

            Lede verkies jaarliks ‘n bestuur wat bestaan uit: Sektor leier, Sekretaris, Brand kapteins en Brand koördineerder.

 

C. Finansies:

            Grondeienaars dra die kostes ten opsigte van brandbestydingstoerusting. Daar is wel die 50% van ledegeld wat aangewend word vir die sektor se eie behoeftes.

D. Toerusting beskikbaar:

            Sien “Aanhangsel A,”

E. Brand beheersentrum:

 

Die Brand beheersentrum, te Shakila sal in bedryf gestel word op versoek van die Sektor leier tydens ‘n brand.

Kontak nommers tydens operasie:

Theunis Kruger         0832805190

            Kantoor                      0147171783

            Huis                            0147171782

Buffelspoort Sektor kaart met inligting oor die plase sal hier beskikbaar wees.

NB! Alle deelnemers tydens die branbestrydingsoperasie SAL aanmeld by die beheersentrum met aankoms, hetsy fisies of telefonies en so ook fisies met vertrek.

 

F. Kommunikasie:

 

            Drie Sektor handradios waarvan kanaal 3 opgestel is om deur Coopers Radio se herleier te kommunikeer. Een hiervan, wat deur die Sektor leier gebruik word, se kanaal 4 is opgestel om ook met die MCLO (Gerrit Ferreira) te kommunikeer.

Burg B radios by privaat eienaars word ook aangewend.

 

Grondeienaars word versoek om radios (verkieslik handradio wat met die herleier frekwensie ingestel kan word – soos huidig met kanaal 3), aan te skaf vir kommunikasie tydens brand operasies en ook vir gemeenskap beveiliging.

G. Topografie van Sektor

 • Die omgewing bestaan uit boomryke, bergagtige gedeeltes wat moeilik begaanbaar is.
 • Grasvlaktes op sanderige grond
 • Vlei-agtige gedeeltes wat selfs in droë maande sponsagtig en nat is en amper onmoontlik is om behoorlike brandbane te maak.

As gevolg van bogenoemde, word brand bane met toegangsroetes vervang in hierdie sektor. In sekere gevalle word die brandbaan/toegangsroete op die buurplaas aangewend en so gedokumenteer in die plaas se eie operasionele plan.

 

H. Operasionele Plan

           

 1. 1.      Oorhoofse beheer en organisasie tydens ‘n veldbrand

 

 • Die Sektor leier – Fanie Marx- is oorhoofs in beheer tydens ‘n brand.
 • Die Brandbeheer kamer te Shakila sal in bedryf gestel word op versoek van die Sektor leier tydens ‘n brand.
 • Aanmelding tydens ‘n brand sal by die brand beheerkamer wees, tensy anders direk met persone gekommunikeer.
 • Gedurende die periode 1 Mei tot 30 September sal hy ‘n brand kaptein aanwys om waar te neem in die posisie indien hy die sektor vir ‘n dag of langer verlaat.
  • Die Sektor leier sal die Brand kapteins (3) en die MCLO, Gerrit Ferreira inlig oor hierdie tydelike reeling.
  • Die MCLO sal dan per sms die lede in kennis stel wie instaan as Sektor leier

 

 1. 2.    Algemene prosedures tydens ‘n veldbrand

 

 • Enige persoon wat ‘n veldbrand opmerk sal dadelike die Sektor leier (Fanie Marx, Selfoon 083 280 6633) in kennis stel. Indien buite bereik van opvangs kontak een van die Brand Kapteins
 • Begin onmiddellik die vuur blus indien dit in die nabye omgewing is. Hoe kleiner die brand, hoe makliker word dit geblus
 • Die sektor leier sal ondersoek instel na die aard en omvang van die brand en die beste moontlike optrede beplan.
 • Die Sektor leier sal die Brand Kapteins en die MCLO (Gerrit Ferreira) dienooreenkomstig inlig.
 • Die MCLO (Gerrit Ferreira) sal ‘n SMS aan al die belanghebbendes stuur met die nodig inligting en die plan van aksie vir daardie tydstip. Lede erken ontvangs per sms.
 • ‘n Brand kaptein sal uitgestuur word na die vuur met die beskikbare ondersteuning wat dan sal terugvoer te gee aan die Sektor leier en Brand beheerkamer
 • Die Brand Beheerkamer of die Sektor leier sal ‘n persoon aanstel om ‘n “Brand Beheerpunt” by die mees geskikte toegangspad vanaf die hoofpad na die brand, te beman.
 • Die persoon sal ‘n kennisgewing – “Brand Beheerpunt”- oprig.  Die kennisgewing sal by die Brand Beheerkamer gehou word.
 • Die Brand Beheerpunt sal aan almal wat opdaag, inligting verskaf oor die omvang en aard van die brand en hoe hulle behulpsaam kan wees.
 • Tydens die brand sal Sektor Leier en die betrokke Brand Kaptein die Brand Beheerpunt gedurig op hoogte hou oor die situasie en die plan van aksie.
 • Die Brand Beheerpunt sal nuwe hulp aanbieders dienooreenkomstig mobiliseer en veral probeer verhoed dat te veel voertuie, toegang na en van die vuur bemoeilik.
 • Die Sektor leier sal gereeld terugvoering aan die Brand Beheerkamer en MCLO gee oor hoe die situasie verander en die nuwe aksieplanne daaromtrent.
 • Indien nodig sal hulp gevra word deur die Sektor leier van naburige Sektore leiers.
 • Gerrit Ferreira sal alle belanghebbendes per SMS inlig.
 • Geen voorbrande of teenbrande sal toegelaat word sonder opdrag van die Brand kapteins wat dit vooraf met die Sektor leier gekommunikeer het nie.
  • Voorbrande of teenbrande kan alleenlik plaasvind wanneer daar ‘n vuur vegter en genoegsame bemanning beskikbaar is om dit as ‘n addisionele vuur te kan beheer.
  • Behoorlike kommunikasie vooraf om te bepaal waar ander persone/spanne wat vuur veg, hulle bevind.
  • Drade sal alleenlik geknip word indien absoluut nodig en sal dan deur ‘n persoon beman word totdat dit herstel is of toestemming deur eienaar verkry is om dit oop te laat.


 1. 3.    Radio prosedures tydens ‘n veldbrand
 • Buffelspoort Sektor, beskik oor 3 hand radios.
 • Tydens ‘n brand sal een by die persoon in beheer van die brand (Sektor Leier) wees, een in die Brandbeheer kamer en een by die Brandbeheer punt.
 • Al die radios sal op kanaal 3 (Herleier kanaal) ingeskakel wees.

 

 1. 4.     Beheer oor mense tydens ‘n brand
 • Tydens ‘n brand sal daar rekord gehou word van die persone wat na die vuur beweeg, en die wie terug keer van die vuur.
 • Saam met die Brand beheerpunt kennisgewingborde sal ook ‘n geskikte boek en ‘n pen gehou word.
 • Inligting oor die getal persone, voertuigregistrasie en Selfoonnommers sal aangeteken word.
 • Soos persone van die vuur onttrek sal dit ook aangeteken word

 

 1. 5.    Prosedures na afloop van ‘n brand
 • Nadat ‘n vuur geblus is sal almal wat deel daaraan gehad het by die Brand Beheerpunt versamel.
 • Die Sektor leier sal die MCLO (Gerrit Ferreira) inlig wat op sy beurt alle belanghebbendes per SMS sal inlig.
 • Binne twee weke na ‘n groot vuur sal Buffelspoort Sektor vergader om nabetragting te hou oor watter prosedures voordelig gewerk het en watter onvoldoende was.
 • Die aksieplan sal opgedateer word.

 

I. Operasionele plan inligting met betrekking tot:  Plaas No 17

                                                                                                Plaas Nooitgedacht 422/4

                                                                                                Eienaar: Fanie Marx

                                                                                                Kontak No 0832806633

 

Topografie: ‘n Driehoek plaas van 70 hektaar waarvan die eerste helfte wat teen die De Nyl Zyn Oog pad grens relatief gelyk en baie boomryk is. Die ander helfte agtertoe is bergagtig en alleenlik begaanbaar per voertuig op die vervaardigde paaie

 

Toegang roetes: Vanaf die toegangshek kan daar langs die lyndrade gery word, meestal teen die draad, reg om die plaas. Daar is net een kloof aan die oostekant wat ‘n 4X4 voertuig benodig word.

 

Ontsnap roetes: Daar is verskeie paaie op die plaas wat as ontsnaproetes gebruik kan word. Agter in die berg gedeelte is daar ook groot klipplate waarop skuiling geneem kan word tydens ‘n brand.

 

Ander paaie op plaas:

2X4: Ongeveer 10km van die bykans16km paadjies kan met ‘n 2X4 voertuig gery word

4X4: Soos reeds gemeld is daar die diep kloof waar net ‘n 4X4 voertuig teen die rand sal uitkom

 

Behuising:

     Hoofhuis: Dubbelverdieping met ‘n gedeeltelike grasdak

 

     Ander huise: Historiese huis met sinkdak

                                        Dubbelverdieping losieshuis met sinkdak

 

     Werker huise: Een werkershuis naby die historiese huis.

 

Store: Twee gedeeltelik toegeboude store met voertuie, trekkers, motorfietse, quads en histories voertuie.

 

Water aanvul punte elektries toegerus: Spesiale vul punt naby suidelike stoor vir vuurvegters

 

Water aanvul punte gravitasie: Reg om hoof woning is krane

 

Damme: Sement dam naby hoof woning wat altyd tenminste gedeeltelik gevul is. ‘n Pomp word benodig om die water uit te pomp

 

Ander opmerking: Gras om wonings is kort gesny met brandpad reg om wonings. Dit is wel boomryk om huise.                                                                                                                                                                   Kaart aangeheg

 

I. Operasionele plan inligting met betrekking tot:  Plaas No 18

                                                                                                Plaas Nooitgedacht 422/4

                                                                                                Eienaar: Gerrit Rootman

                                                                                                Kontak No 0824425964

 

 

Topografie:

Tipiese  suuragtige Waterberg bosveld met klipperige, moeilik begaanbare rante en boomryke leegtes. Die area aangrensend aan die noord-westelike grens is ontbos, was ou lande en is tans onder aangeplante weiding.

 

Toegang roetes:

Die eiendom kan slegs deur een toegangsroete vanaf die Nylsoog hoofpad bereik word. Die hek nommer is 18. Die hek is deurgaans gesluit. n’ Sleutel vir die hek is by eiendomme met heknommers 16 en 17 beskikbaar.

 

Ontsnap roetes:

Daar is geen toegangshekke wat die eiendom met aangrensende eiendomme verbind nie. Daar is wel goeie en rybare toegangspaaie teen al die grense. In geval van nood mag grensdrade geknip word om ‘n ontsnaproete via aangrensende plase te bewerkstellig.

 

Ander paaie op plaas:

Teen al die grense van die eiendom is daar n’ grenspad. Daar bestaan ook n’ netwerk van gange kruis en dwars oor die eiendom. Hierdie gange is maklik begaanbaar met enige bakkie en is aan weerskante omhein. Daar is slegs twee punte aan die suid-westelike grenspad wat toegangs probleme mag veroorsaak. Gedurende die winter is hierdie gange kort gesny en dien as brandbane.

 

2X4:

Al die paaie op die eiendom kan gerieflik met ‘n 2×4 bakkie gery word. Gange word jaarliks met ‘n trekker en swaailem gesny en is feitlik vry van klippe en boomstompe. Daar is wel lae sperwalle wat met klippe versterk is om reënwater van die paaie af te lei om grond erosie teen te werk. Wanner hierdie paaie gebruik word moet daar uit gekyk word vir versteekte Erdvark gate.

 

4X4:

Geen

Behuising:

Hoofhuis:

Daar is nie n’ woonhuis in die tradisionele sin van die woord op die plaas nie. Daar is wel ‘n wooneenheid/stoor kompleks met beton mure, staal vensters en deure en sinkdak. Voldoende voorsiening vir brandbane en die verwydering van brandbare materiaal rondom die huis word voor die winter gemaak.

Werker huise:

Een werkershuis met betonmure, staal vensters en deure en sinkdak.

Voldoende voorsiening vir brandbane en die verwydering van brandbare materiaal rondom die huis word voor die winter gemaak.

 

Store:

Daar is n’ wooneenheid/stoor kompleks met beton mure, staal vensters en deure en sinkdak. Voldoende voorsiening vir brandbane en die verwydering van brandbare materiaal rondom die huis word voor die winter gemaak.

 

Water aanvul punte elektries toegerus:

Geen.

 

Water aanvul punte gravitasie:

Geen.

 

Damme:

Een sement opgaardam aan die noordekant van die wooneenheid/stoor kompleks.

 

Ander opmerking:

Die eiendom word nie voltyds deur die eienaar bewoon nie. Daar is wel n’ inwonende plaas werker op die eiendom.

Ooreenstemmend die besluite en strategies voorskrifte van die Buffelspoort Sektor, word brandbane op die eiendom nie skoon gebrand of geskraap nie om die risiko vir grond erosie tydens die reënseisoen te beperk.

Konserwatiewe veelading en bewarings veld bestuur sorg dat daar ‘n bogemiddelde lading van brand materiaal op die veld gedurende die winter is.

Die beste strategie om ‘n vuur op die eiendom te bestry is waarskynlik om ‘n teenbrand teen die wind aan te steek. Meeste kampe word omring deur ‘n kortgesnyde brandbaan. Dus sal enige goed bestuurde teenbrand slegs ‘n beperkte oppervlakte veld laat afbrand.

Hierdeur word daar dus ook goedkeuring gegee dat goed beplande en bestuurde teenbrande gebruik mag word om veldbrande te beveg.

 

Geteken

21 Junie 2013