Meer oor Ons

Statute en Reels

1. NAAM VAN VERENINGING
Die naam van die vereniging is :
Nylstroom/Modimollle Brandbestrydings Vereniging
MODIMOLLE FPA  REGISTRATION NO 2919/01
DATE  21/01/2008

2. DOELSTELLINGE
Die oogmerk en doelstelling van die vereniging is:
a) Die samewerking van reeds bestaande brandbestrydings Verenigings in die Nylstroom Modimolle Munisipale gebied te ondersteun en te ko-ordineer,en die stigting van sektore in gebiede waar brandbestrydings verenigings nie bestaan nie.
b) Om brande te voorkom en behoorlike brandbestryding In die gebied toe te pas.

3. GEBIED VAN VERENIGING.
Die verantwoordelike gebied van die vereniging is die geografiese gebied van die Munisipaliteit Nylstroom/ Modimolle.

4. VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE VERENIGING IS;
a)   Ontwikkeling van `n veldbrand bestuur strategie in die gebied.
b)   Om samewerking te bewerkstellig met aangrensende brandbestrydings verenigings.
c)   Reëls en regulasies te maak wat betrekking het op die beheer en bestuur van die vereniging en wat bindend op die lede sal wees.
d)  Gereelde kommunikasie met die lede i-v-m. die brand gevaar in terme van Art, 9 en 10 van die wet.
e)   Organiseer en opleiding van lede t.o.v. brandbestryding , bestuur en voorkoming van veldbrande.
f)   Die lede voorsien van inligting i.v.m nuutste toerusting en tegnologie beskikbaar vir die voorkoming   en bekamping van veld brand en om toerusting te verkry en aan sy lede te verskaf.
g) Statistieke i.v.m veldbrand by te hou en om hierdie besonderhede op `n gereelde basis aan die Minister te voorsien.
h) Om die bevoegdhede en magte toe te pas wat deur die Minister aan die vereniging oorgedra is.
i)   Om `n brandbestydings beampte aan te stel.
j)  Om algemene aanvaarde standaarde t.o.v.brandbestryding en brandvoorkoming neer te lê.

5 LIDMAATSKAP
a) Lidmaatskap van die vereniging is ter beskikking van all bestaande streeks/gebied     brandbestrydings verenigings/sektore en hulle ge-affilieerde lede
b) Elke munisipaliteit wat oor `n brandbestrydings diens beskik moet `n lid van die vereniging word.
c) Die totale gebied moet in sektore verdeel word met een stem per sector.

6. REGISTER.
Die bestuur van die vereniging moet `n lidmaat register  op datum hou met die volle besonderhede van elke lidmaat t.o.v..
a) Naam van lid.
b) Volledige adres met telefoon/selfoon/radio roepsein/faks besonderhede en alle ander noodsaaklike inligting
c) Besonderhede van eiendom en indien moontlik `n kaart van die eiendom met die grense aangedui. Elke sektor is verantwoordelik om besonderhede soos vereis   in paragraaf 6 hierbo aan die sekretaris van die vereniging te verskaf. Hierdie inligting moet jaarliks een maand voor die algemene jaarvergadering opgegradeer word.

7. STEMBEVOEGDHEID
ln vergaderings waartydens daar gestem moet word is elke sektor geregtig op een stem,

8. PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEID VAN LEDE.
1, `n Sektor van die vereniging: Lid in die geval word bedoel sektor
a) Moet lidmaatskapfooi en heffings, soos van tyd tot tyd deur die bestuur bepaal mag word, betaal.
b) `n Lid is geregtig op alle voordele van sy lidmaatskap.
c) Moet die bepalings en reëls van die vereniging nakom .
d) ls nie geregtig op enige gelde, eiendom of bates van die veregniging nie.

9. BEëINDIGING VAN LIDMAATSKAP.
a) ‘n Lid kan sy lidmaatskap deurmiddel van `n geskrewe  kennisgewing aan die voorsitter be-eindig behalwe in die geval van `n munisipaleit of eienaars van staats grond.
b) Lidmaatskap word outomaties be-eindig indien `n lid versuim om sy lidmaatskap fooie binne 3 maande te betaal na die vasgestelde datum
c ) Die vereniging kan lidmaatskap van enige lid kanselleer wie versuim om die reëls van die vereniging na te kom.

10. LIDMAATSKAP FOOIE.
Die uitvoerende bestuur mag van tyd tot tyd
1) a) Registrasie fooie vir lede vasstel.
b) Rente bepaal op onbetaalde lidmaatskap fooie
2) Enige lid vrystel van lidmaatskap fooie en hom volle lidmaatskap toeken
3) Jaarlikse lidmaatskap fooie moet betaal word op of voor die 31ste Januarie van elke jaar.
4) Enige verhoging of aanpassing van lidmaatskap fooie kan slegs met `n meerderheid stem tydens `n algemene jaarvergadering toegepas word.

11. REGS AANSPREEKLIKHEID VAN LEDE.
Lede is nie verantwoordelik vir enige eise, skulde of versuim wat deur werksaamhede van die vereninging mag ontstaan nie. Die vereniging moet voldoende versekering teen regs-aanspreeklikheid uitneem by `n erkende versekerings instansie.

12. BATES.
Die vereniging mag bates bekom en daarvan afstand doen slegs met `n meerderheid stem tydens `n algemene vergadering. Bates moet na goedkeuring per ge-adverteerde veiling verkoop word.

13, DIE UITVOERENDE BESTUUR/DAGBESTUUR.
Die uitvoerende bestuur sal bestaan uit:
1) a) Die Voorsitter
b) Die Ondervoorsitter.
c) Sekretaris /Penningmeester .
d) 2 genomineerde lede uit elke sektor
2) Enige lid van die vereniging kan tot die uitvoerende bestuur verkies word
3) Die voorsitter word vir `n tydperk van 3 jaar verkies, maar mag aan die einde van sy diens termyn hom weer verkiesbaar stel
4) Die sekretaris en ander lede word vir `n tydperk van 3 jaar verkies , maar mag aan die einde van hulle termyn hulle weer verkiesbaar stel.
5) Indien enige lid van die uitvoerende bestuur bedank ,tot sterwe kom, onbevoeg of diskwalifiseer word sy of haar pos vakant.
6) `n Lid van die uitvoerende bestuur word gediskwalifiseer indien hy of sy
a) Deur `n hof as verstandelik onbevoeg verklaar word
b) Deur `n hof as insolvent verklaar word
c) Weens `n misdaad van oneerlikheid deur `n hof skuldig bevind word
d) Indien hy of sy sonder verskoning of enige goeie rede twee agtereenvolgende vergaderings van die uitvoerende bestuur nie bywoon nie.
7) Indien `n vakature op die uitvoerende bestuur ontstaan moet dit deur middel van `n verkiesing of deurmiddel van ko-optering van `n lid van die vereniging gevul word, tot en met die volgende jaar vergadering.
Dagbestuur sal bestaan uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, Sekretaris / Penningmeester en Brandbeskermings Beampte

14) WERKNEMERS.
Die uitvoerende bestuur mag enige persoon in diens neem wie volgens hulle mening instaat is om die doelwitte van die vereniging te verwesenlik.

15) LENINGS
1)  Die brandbestryding vereniging mag lenings vir fondse aangaan met die doel om werksaamhede behoorlik te verrig
2) Indien die uitvoerende bestuur `n lening van R10,000 of meer wil beding, moet `n vergadering van alle lede belê word, met die verstaande dat kennsgewing gegee is 21 dae voor die datum van die vergadering aan alle lede.
3) Die uitvoerende bestuur mag geen lening aangaan wat `n moontlike verhoging van lidmaatskap fooie  kan veroorsaak nie.

16) FINANSIES.
1) Die finansiële jaar van die vereniging sal wees van af die datum van registrasie tot 28 Februarie van die daarop volgende jaar en dan vanaf l Maart elke jaar tot 28 Februarie van die daaropvolgende jaar
2) Die penningmeester is verantwoordelik vir all sake van die vereniging en moet behoorlik boekhouding byhou van alle finansiële sake van die vereniging
3) Die penningmeester moet jaarliks tydens die algemene Jaarvergadering `n ge-ouditeerde finansiële verslag van die vereniging voorlê
4) Die finansiële verslag moet vir `n tydperk van 3 maande na die datum van die algemene jaar vergadering vir inspeksie of navraag deur enige lid van die vereniging beskikbaar wees

17) ALGEMENE JAARVERGADERING
1) `n Jaarlikse algemene vergadering moet deur die uitvoerende bestuur bepaal word
a) Binne 60 dae na die einde van die finansiële jaar,
b) 21 dae kennis van vergadering moet aan die lede gegee word
2) Tydens die algemene jaarvergadering moet die volgende sake hanteer word.
a) Die voorsitter se jaarverslag
b) Die geouditeerde finansiële verslag en alle aangeleenthede rakende fooie.
3) 35% bywoning van lede sal `n kworum vorm
4) Indien daar nie `n kworum bestaan nie moet die vergadering vir `n tydperk van 7 dae uitgestel word
5) Indien daar tydens die opvolg vergadering nog nie `n kworum bestaan nie sal die sektore verteenwoordig ge-ag word `n kworum te wees
6) Slegs sektore wie se lidmaatskap fooie ten volle betaal is sal die reg tot `n stem hê .

18. SPESIALE ALGEMENE VERGADERING.
l) Die uitvoerende bestuur mag `n spesiale algemene vergadering ter enige tyd belê mits daar vooraf 14 dae kennis van sodanige vergadering gegee is .
2) `n Spesiale algemene vergadering moet gehou word indien:
a) 15% van volopbetaalde lede `n skriftelike aansoek aan die uitvoerende bestuur rig. waarin die redes vir sodanige vergadering duidelik uiteengesit is
b) Sodanige vergadering moet ten minste 60 dae voor die algemene jaarvergardering gehou word
3) `n Kworum sal uit 35% van alle lede bestaan
4) Indien `n kworum nie tydens `n  spesiale algemene vergadering verkry word nie, moet die vergadering verdaag en die agenda moet na die algemene Jaarvergadering verwys word, of na ‘’n opvolgende spesiale vergadering.

19. OPLOSSING VAN VERSKILLE
1) ln gevalle van verskille tussen lede moet die geskille deur middel van onderhandeling tussen die lede opgelos word met behulp van ‘n uitvoerende bestuurslid
2) indien onderhandelinge nie slaag nie, moet `n arbiter aangestel word wie se beslissing finaal sal wees

20) ONTBINDING VAN DIE VERENIGING
3) Die vereniging mag ontbind word deur:
a) `n Besluit wat tydens `n algemene jaarvergardering of spesiale algemene vergadering wat vir hierdie doel byeengeroep is geneem word of
b) Deur die de-registrasie deur die Minister in terme van Art 8 van die wet
4) Die besluit om die vereniging te ontbind moet deur `n twee-derde meerderheid stemme van die lede teenwoordig goedgekeur word.
5) Na bevestiging van die ontbindings besluit en tydens die vergadering moet `n likwideerder aangestel word om die vereniging se werksaamhede te finaliseer.